Published News

Người đứng trạch nấu nước, mở van nước, bật đèn sáng

http://forums.mrkzy.com/redirector.php?url=https://www.vietnamconsulate-shihanoukville.org/chu-de/moving-house

Sau khi tiến hành lễ nhập trạch hoàn tất, người đứng trạch sẽ tiến hành nấu nước. Việc nấu nước có ý nghĩa cuộc sống mới sôi động, tài chính dồi dào. Mặt khác, đun nước còn có ý nghĩa khai bếp, dâng trà mời thổ