Tự tin quá mức về bản thân

https://paxtondangvn1993.tumblr.com/post/618813485804077056/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91i-du-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C3%B4n-thi

Theo tư vấn du học USIS Education cho biết rớt visa lần thứ nhất là vì may rủi, thế nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của mọi người thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi tự tin quá mức về bản thân. Các bạn đừng